"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)

Stowarzyszenie zostało powołane z dniem 01.03.2007r.

Cele Stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz chorych na łuszczycę oraz:

• współdziałanie ze służbą zdrowia w opiece nad chorymi na łuszczycę
• popularyzowanie spraw i zagadnień z zakresu profilaktyki i leczenia łuszczycy
• wdrażanie nowoczesnych metod leczenia szczególnie w warunkach domowych
• współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których celem jest
działanie na rzecz ludzi chorych
• poprawa jakości życia chorych na łuszczycę
• reprezentowanie chorych i ich rodzin oraz opiekunów a w szczególności członków
Stowarzyszenia w stosunkach z jednostkami służby zdrowia oświaty i wychowania oraz
i innymi instytucjami

Cele te Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez :

• rejestracje i przyjmowanie chorych oraz członków ich rodzin w poczet członków
• organizowanie szkoleń dla chorych i członków ich rodzin
• organizowanie i współdziałanie w organizowaniu życia kulturalno-oświatowego,
rozrywkowego i sportu
• wymianę doświadczeń leczniczo- rehabilitacyjnych między chorymi
• akcje wydawnicze przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów
• pomoc chorym w uzyskaniu leków
• rozwijanie działalności popularyzatorsko-informacyjnej za pośrednictwem środków
masowego przekazu
Władze Stowarzyszenia
Zarząd:
Komisja Rewizyjna:
1. Roman Korolko Prezes Zarządu
1. Jolanta Czajka-Nowicka Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Mirosława Lehman Wiceprezes Zarządu
2. Krystyna Mleczkowska Sekretarz Komisji Rewizyjnej
3. Jerzy Balewski Członek Zarządu
3. Ewa Stencel Członek Komisji Rewizyjnej
4. Anita Pitrzykowska Członek Zarządu
5. Kazimierz Kiżewski Członek Zarządu