"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia

W dniu 21 lutego 2015 r. w Centrum Biznesowo-Konferencyjnym w Gdańsku-Wrzeszczu
przy ul. Do Studzienki 34 B odbyło się Walne Zebranie członków Pomorskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę „Fala nadziei”.

Podczas spotkania Pan Jerzy Gała p.o. prezesa Stowarzyszenia
przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i prac zarządu za 2014 rok.
Przewodniczący komisji rewizyjnej Pan Roman Korolko
przedstawił sprawozdanie z prac komisji rewizyjnej za rok 2014.
Oba sprawozdania zostały przyjęte przez członków Stowarzyszenia jednomyślnie.

Zgodnie z planem Zebrania dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia.
Do prac zarządu w nowej kadencji zostali wybrani jednomyślnie:
Mirosława Lehman, Anita Pietrzykowska, Jerzy Gała, Jerzy Balewski i Roman Korolko.

Wśród wolnych wniosków w trakcie zebrania przedyskutowano między innymi
problem aktywności członków w pracach Stowarzyszenia, pomysły na rzecz organizacji spotkań członków w 2015 r. i możliwości głębszej integracji osób skupionych wokół
Pomorskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę „Fala Nadziei”.